Normativa

Aquest text és un extracte de l’Ordenança Municipal núm. 42 que regula els preus i el funcionament de l’Alberg Municipal de Joventut per l’any 2024. Podeu consultar la versió completa aquí.

Poden fer ús de l’Alberg Municipal de Joventut tant les persones a títol individual com associacions o empreses. Les persones menors d’edat poden fer ús de l’alberg si van acompanyats d’un adult, ja sigui familiar, monitor/a, professor/a o responsable del grup. Els joves d’entre 16 i 17 anys poden fer ús de l’Alberg amb autorització paterna. No està permesa l’entrada d’animals, excepte els gossos pigall.

 • Es consideren usuaris particulars: persones que facin ús de l’Alberg pel seu interès particular i que no ho facin com a membres d’una associació sense ànim de lucre  o com a grup escolar.
 • Es consideren grups: el conjunt de 10 o més persones que facin ús de l’Alberg a títol particular o el conjunt de 10 o més persones membres d’una associació sense ànim de lucre o d’una institució sempre que sigui aquesta entitat l’organitzadora de l’estada o de l’activitat i la pagadora dels serveis.
 • Es consideren grups escolars: els grups d’alumnes de centres escolars d’educació primària o secundària que, acompanyats del seu professorat i/o monitoratge, fan ús de l’Alberg en dies lectius, sempre que sigui el centre escolar l’organitzador de l’estada o de l’activitat.

Disponibilitat^

L’Alberg prestarà els seus serveis sempre que existeixi un mínim de 10 persones usuàries, pertanyin aquestes a una sola reserva o a més d’una.

En cas que un grup de 45 o més persones ho sol·liciti explícitament, es poden fer estades en règim d’exclusivitat.

Modalitats d'ús^

 • Pernoctació (P) 
 • Pernoctació i esmorzar (PE)
 • Mitja pensió (MP)
 • Pensió completa (PC)
 • Ús dels espais sense pernoctació per a activitats de lleure, formació, reunions, presentacions o àpats, sempre que aquest ús no pertorbi l’estada d’altres usuaris que pernoctin a l’Alberg.

Habitacions^

L’Alberg compta amb una habitació de 2 llits, 1 habitacions de 3 llits, 2 habitacions de 4 llits i 6 habitacions de 8 llits. Aquestes configuracions poden variar en funció de les necessitats organitzatives de l’Alberg.

La pernoctació a l’Alberg és pot fer en 2 modalitats d’habitació:

 • En habitacions compartides.
 • En habitació privada.

La pernoctació en habitació privada comporta el pagament de totes les places de l’habitació.
La pernoctació en habitació compartida comporta el pagament només de les places ocupades.
Les estades de grups i centres escolars es consideren sempre en modalitats d’habitació compartida tot i que no s’ocupin de forma completa les habitacions.

És potestat de l’Alberg la distribució dels usuaris entre les habitacions disponibles.

Horaris^

L’estada comença a les 14:00h del dia d’arribada i finalitza a les 11:00h del dia de
sortida.

En cas que els usuaris abandonin les habitacions més tard de les 11:00h de l’últim
dia de l’estada, hauran d’abonar un dia més d’estada sense que això doni dret a
passar la següent nit a l’alberg.

L’ús de les sales polivalents, el menjador, el jardí o el pati més enllà de l’horari de
pernoctació del darrer dia obligarà els usuaris a pagar la taxa corresponent per
aquest ús.

Els espais comuns poden ser utilitzats de les 10:00h fins a les 22:00h. A partir
d’aquesta hora es respectarà el silenci als dormitori i als espais comuns.

Neteja^

La neteja diària de les habitacions anirà a càrrec dels usuaris. L’Alberg es fa càrrec de la neteja dels sanitaris i dels espais comuns cada 2 dies durant les estades de més de 2 dies.

La neteja dels estris utilitzats per menjar (plats, gots, coberts, etc.) anirà a càrrec dels usuaris quan no hagin contractat serveis d'alimentació.

La neteja ocasionada per activitats sense pernoctació està inclosa en el preu per l’ús d’espais

Servei d'alimentació^

Els usuaris que pernoctin a l’Alberg poden portar-se menjar i begudes, fent ús de la nevera i el microones.

Es poden preparar i consumir menjars i begudes exclusivament al menjador, a l’espai de barbacoa i al jardí.

Els preus fixats per als àpats i els esmorzars seran d’aplicació quan sigui l’Alberg qui presti el servei.

Els usuaris podran contractar serveis d’alimentació externs només en el cas que l’alberg no ofereixi aquests serveis.

Sanitat, salubritat i residus^

No està permès fumar en tot el recinte de l’Alberg.

No està permesa la tinença, la venda o el consum de substàncies estupefaents en
tot el recinte de l’Alberg.

És obligatori l’ús de sabatilles a les dutxes.

Els usuaris estan obligats a separar els residus que generin en els contenidors
corresponents habilitats.

No està permesa la tinença ni el consum de begudes alcohòliques a les persones
menors d’edat. Les persones majors d’edat en poden consumir si se les porten.

Celebracions^

 • Es poden fer actes de celebració en divendres i vigílies de festius sempre i quan les persones participants a l’activitat pernoctin a l’alberg.
 • Aquestes activitats es poden realitzar al menjador, a l’espai de barbacoa i /o al jardí.
 • En cas que el grup que oprganitzi la celebració sigui de persones menors d’edat, haurà de fer la reserva un pare, mare o tutor legal d’un dels menors participants a
 • l’activitat. Aquesta persona serà la responsable del muntatge, desenvolupament i
 • desmuntatge de l’activitat, així com dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar. Durant la celebració i la pernoctació, caldrà la presència d’un pare, mare
 • o tutor legal per cada 25 menors d’edat.
 • Les celebracions acabaran, com a màxim, a les 03:00 h o en l’horari que estableixi l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Responsabilitats^

Les persones que utilitzin l’alberg es faran responsables dels desperfectes ocasionats per l’ús incorrecte del mobiliari, els estris, les instal·lacions i l’edifici, abonant l’import que generi la seva reparació o reposició. La persona responsable de l’alberg avaluarà els danys en el moment o amb posterioritat a l’estada i emetrà una factura que els especifiqui.

L’alberg no es responsabilitza de les pertinences dels usuaris.

Les persones responsables dels grups assumeixen tota la responsabilitat jurídica i econòmica i sobre el comportament del grup i dels seus membres.

Dret d'admissió^

L’alberg es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar de l’equipament aquelles persones que no respectin els altres usuaris o el personal de l’Alberg, i especialment per condicionants físics, psíquics o socials o per motius de raça, sexe, orientació sexual, cultura o religió. Igualment podran ser expulsades les persones que no compleixin les normes de funcionament o no respectin les instal·lacions.

En cas d’expulsió, l’Alberg no retornarà els imports que s’hagin satisfet per part de les persones expulsades.

Registre^

Si així ho determina la normativa estatal o autonòmica, les persones que pernoctin a l’Alberg a títol individual, en família o en grups d’adults, estan obligades a registrar-se a l’arribada o per mètodes telemàtics de manera anticipada, mitjançant el DNI, carnet de conduir o passaport.

Reserva^

 • La sol·licitud d’ús de l’Alberg es pot fer per sistemes telemàtics a través del web alberg.vilafranca.cat o per correu electrònic a l’adreça [email protected].
 • Es podran habilitar altres sistemes de reserva que es considerin adients per raons de pertinença a xarxes d’albergs o a plataformes online. En aquests casos, s’aplicaran les condicions de sol·licitud d’aquests operadors.
 • Les reserves quedaran confirmades un cop fet el pagament de la bestreta que correspongui segons el tipus d’usuari.
 • Els usuaris particulars hauran de fer efectiu el 50% de l’import total de l’estada en el moment de fer la reserva. El 50% restant i els suplements i taxes es pagaran a l’inici de l’estada .
 • Els grups hauran de fer efectiu l’import total de l’estada en els terminis i percentatges següents:
  El 20% en el moment de fer la reserva i amb una antelació mínima de 15 dies hàbils respecte a la data d’inici de l’estada.
  El 60% 15 dies hàbils abans de l’inici de l’estada
  El 20% a l’inici de l’estada.
 • Les agències de viatges no podran reservar a través dels sistemes telemàtics habilitats. Hauran de contactar directament amb l’Alberg per correu electrònic
 • ([email protected]) o per telèfon.
 • La manca de pagament de les bestretes en el termini indicat podrà comportar l’anul·lació de la reserva sense avís a l’usuari i sense dret a reclamació.

Cancel·lació^

Els usuaris particulars podran cancel·lar la totalitat o part de les reserves sense cap cost fins als 4 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas
l’Alberg li retornarà les bestretes que hagi satisfet. En cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin amb menys de 4 dies hàbils
d’antelació a la data d’inici de l’estada es retornarà a l’usuari el 50% de les bestretes que hagi satisfet, o en el seu cas de la part de la reserva cancel·lada. En
cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin el dia d’inici de l’estada no es retornarà a l’usuari l’import de les bestretes que hagi
satisfet..

Els grups podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 15 dies hàbils anteriors a la data d’inici de l’estada. En aquest cas l’Alberg li retornarà les
bestretes que hagi satisfet. En cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin amb menys de 15 dies hàbils d’antelació a la data d’inici
de l’estada es retornarà al grup el 50% de les bestretes que hagi satisfet, o en el seu cas de la part de la reserva cancel·lada. En
cas que les cancel·lacions de la totalitat o de part de les reserves es facin el dia d’inici de l’estada no es retornarà al grup l’import de les bestretes que hagi
satisfet.

Les cancel·lacions s’han de notificar obligatòriament per correu electrònic a l’adreça [email protected]. En cas de no notificar-se, no es retornarà cap
import abonat en concepte de bestreta.

En els casos de reserves fetes a través d’intermediaris com xarxes d’albergs o plataformes online, s’aplicaran les condicions de cancel·lació d’aquests operadors.

Protecció de dades^

Sempre que els usuaris donin el seu consentiment exprés, les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb l'única finalitat de mantenir-los informat de les activitats, els serveis o les ofertes especials. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix que aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu de l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca. Sempre que ho desitgin,  els usuaris podran accedir, rectificar o cancel·lar les dades, dirigint-se per correu electrònic a [email protected].